Charakteristika LS Litoměřice

Když se řekne Litoměřicko, většina lidí odpoví: “To je Zahrada Čech, rovina, rozlehlé lány a sady…“ Ale Litoměřicko není jen výsostným územím zemědělců a sadařů, jeho významnou součástí je i České středohoří, zajímavé pohoří vulkanického původu, které svými ochrannými křídly obepíná úrodnou nížinu ležící pod sebou.

V Českém Středohoří a přilehlých částech Polabí, Poohří a Severočeské pískovcové plošiny hospodaří Lesní správa Litoměřice. Celá tato rozlehlá oblast tvoří jeden lesní hospodářský celek (LHC) o celkové katastrální výměře 165.811 ha (!). Výměra lesa činí 19.255 ha, což dokumentuje velmi malou lesnatost v této oblasti. Zhruba polovina katastrální výměry lesní správy je v působnosti Chráněné krajinné oblasti České středohoří. I přírodní lesní oblast (PLO) České středohoří se významně kryje s touto výměrou.

Administrativně LS spadá pod 3 kraje (Ústecký, Liberecký a Středočeský) a náleží k dvanácti obcím s rozšířenou působností.

Majetkově LS Litoměřice obhospodařuje 15.056 ha státního lesního majetku a provádí funkci odborného lesního hospodáře na 4.198 ha z toho: pro 6 vlastníků nad 50 ha, 192 vlastníků nad 3 ha a 2 234 vlastníků o velikosti majetku do 3 ha. Organizačně je LS rozčleněna do 10 revírů spravujících státní les a 3 revírů pro výkon odborné správy ostatních vlastníků (OSL).

Lesy v této oblasti jsou zařazeny v kategoriích, dle kterých je nutno dodržovat odlišné podmínky hospodaření. Jsou to lesy ochranné (5%), lesy zvláštního určení (74%), lesy v NPR a ostatních přísně chráněných lokalitách (2%) a zbytek (19%) je v lesích čistě hospodářských. V CHKO České Středohoří je umístěno celkově 81% obhospodařovaných ploch.

Lesnické hospodaření

Hospodaření v oblasti je ovlivněno několika důležitými faktory. Lesní pozemky jsou nesouvislé, roztříštěné do malých komplexů či jednotlivých enkláv, což je následkem dlouhodobého osídlení krajiny a většina se jich nachází na nepříznivých stanovištích (svahy, prudká údolí, špatně přístupné lokality, jednotlivé ostrůvky lesa v polích apod.). Režim v nich se přizpůsobuje požadavkům a podmínkám CHKO, jejíž jsou nedílnou součástí. Téměř celá oblast LS byla zasažena v letech 2018 – 2022 kůrovcovou kalamitou a smrk se ze svého původně nízkého zastoupení (12%) dostal téměř na nulu. Dalším velkým problémem je masivní nárůst napadení jasanu houbou voskovičkou, která způsobuje odumírání stromů a rychlou hnilobu kořenů. Předpokládáme, že do 5 let bude prakticky všechen jasan vytěžen a vzniknou holiny na ploše cca 200 hektarů.

Také přírodní faktory významně ovlivňují hospodaření ve zdejších lesích. Jedná se zejména o silně kamenité půdy a skály, ariditu oblasti (vysýchavá stanoviště), okamžitý a vysoký tlak buřeně na uvolněné plochy (živná stanoviště) a zejména vysoký tlak zvěře. To má za následek pomalejší odrůstání mladých lesních porostů (kultur), vyšší náklady na pěstební činnosti v lese, a také na horší kvalitu produkovaného dřeva. Nadmořská výška lesní správy je v rozpětí od 174 m.n.m. do 837 m.n.m. Srážky v oblasti jsou podprůměrné: 330-600 mm/rok. Ani sněhová pokrývka zde nebývá dostatečná.

Díky dlouhodobému osídlení působí na lesy v oblasti i antropogenní vlivy, jakými jsou malá lesnatost a roztříštěnost držby, nežádoucí druhové přeměny na jehličnaté monokultury v minulosti s následky hmyzích kalamit, velkoplošné imisní škody z nedávné doby na všech porostech, vysoké turisticko-rekreační zatížení lesa v oblasti a velká hustota osídlení krajiny.

Z výše uvedeného vyplývá, že specifika LS Litoměřice jsou nezaměnitelná a nepřenosná a hospodaření v této oblasti nelze jen tak jednoduše zaměnit či srovnat s podmínkami a modely jiných oblastí. Aby bylo možno v oblasti trvale udržitelně hospodařit, je nutno spoléhat na dlouholeté zkušenosti. Znamená to tedy, že lesníci, kteří zde žijí a pracují, musí v této oblasti z hlediska dokonalé znalosti specifického lesního prostředí působit dlouhodobě a nepřetržitě.